Deklaracja dostępności

KLUB DZIECIĘCY W MODLE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KLUBU DZIECIĘCEGO W MODLE

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-01

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby obsłużyć najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
  • wytworzone przez urząd pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, przełączniki zmiany kontrastu, przełącznik zmiany układu strony, przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Radwańska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... Kontaktować można się także za pomocą skrzynki e-puap. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Klub Dziecięcy mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Modle, Modła 76, 59-706 Gromadka. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy Klubu Dziecięcego tj.6:30 - 16:30.
Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy wejściu jest domofon umieszczony przy drzwiach wejściowych po lewej stronie z kamerą termowizyjną.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Obecnie nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.